Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Definicje użyte w Regulaminie:

1. Sprzedający – Firma TM LagerTechnik Maciej Złotkowski z siedzibą w 64-030 Śmigiel ul. Polna 10, numer NIP 6998-170-70-14, numer REGON 300523680. Na potrzeby niniejszego Regulaminu TM LagerTechnik Maciej Złotkowski zwany jest dalej "TM AgroTechnika".

2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Sklep Internetowy  - serwis internetowy dostępny pod adresem www.tm-at.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy tm-at.pl  zwany jest dalej Sklepem.

4. Towar lub Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

5. Cena – wartość Towarów lub Produktów podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

6. Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów lub Produktów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

7. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

9. Zamówienie – zlecenie zakupu za określoną cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy TM AgroTechnika prowadzony jest przez TM LagerTechnik Maciej Złotkowski z siedzibą w Śmiglu, adres: ul. Polna 10, numer NIP 6998-170-70-14, numer REGON 300523680.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.tm-at.pl

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie obowiązującej wersji Regulaminu  w momencie złożenia zamówienia (regulamin zamieszczony na stronie sklepu).

4. Wszelkie informacje dotyczące Towarów/ Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

II Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 

3. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany (anulacji) zamówienia w całości lub w części.  Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar/ Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III Rejestracja i warunki składania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje po prawidłowym  i kompletnym  wypełnieniu  Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez Formularz Rejestracyjny lub Formularz Zamówień. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji ( wypełnienie Formularza Rejestracyjnego) w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru poprzez kliknięcie odnośnika zatytułowanego „Do Koszyka”  i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru „Do koszyka”, wypełnienie Formularza Zamówień i wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru, oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3.Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi  ofertę Klienta złożoną TM LagerTechnik Maciej Złotkowski co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  

4. Przy wyborze Formularza Rejestracyjnego rejestracji dokonuje się jednorazowo. Przy każdym kolejnym zakupie Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu loginu  i hasła.

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

6. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa przy wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej adresu e-mail i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu +48 51 158 35 35. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

IV Ceny

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny przedstawione w Sklepie Internetowym zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Towaru/Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie go do Klienta.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów/ Produktów znajdujących się w ofercie.

4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V Dokonywanie Płatności

1. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

1.1. Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem),

1.2. Przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek TM LagerTechnik Maciej Złotkowski w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy TM LagerTechnik Maciej Złotkowski  ul. Polna 10, 64-030 Śmigiel numer:  18175011360000000012237936 Raiffeisen Bank Polska S.A.,

VI Realizacja zamówienia

1.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną e-mail potwierdzający dostępność Towarów lub Produktów. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysyłane drogą elektroniczną do Klienta uzyskują status Zamówienia w rozumienia niniejszego Regulaminu i jedynie takie Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę.

2. Dokonując zatwierdzenia Klient otrzyma drogą elektroniczną e-mail o treści „Zamówienie  w realizacji” potwierdzający realizację jego Zamówienia.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 2 („Zamówienie  w realizacji”).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

4.1. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,
4.2. bezskutecznych dwóch próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
4.3. złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

5. Towary lub Produkty objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi pod warunkiem wyboru takiej opcji dostawy przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest  z fakturą VAT.

6. Do chwili zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Towar lub Produkt objęty Zamówieniem, stanowi własność Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia (mailowo) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

VI Dostawa i odbiór

1.Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów lub Produktów według złożonych Zamówień w formie wybranej przez Klienta:

przesyłka kurierska do 30 kg
przesyłka kurierska pobraniowa do 30 kg
przesyłka kurierska powyżej 30 kg
przesyłka kurierska pobraniowa powyżej 30 kg
paczka pocztowa do 30 kg
paczka pocztowa pobraniowa do 30 kg

2. Ceny usług o których mowa w ppkt. nr 1 widoczne są na stronie Sklepu oraz w momencie składania Zamówienia.

3. Przewidywany czas realizacji dostawy Zamówień będzie wskazany na stronie internetowej Sklepu. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia czasu realizacji dostawy indywidualnie z Klientem.

4.Towary lub Produkty zakupione w Sklepie mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia opcji odbioru osobistego w formularzu Zamówienia. Miejsce odbioru  to siedziba Sprzedającego – ul. Polna 10, 64-030 Śmigiel.

5. Termin dostawy określa firma kurierska, lub poczta polska lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

6. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

VII Zwroty

1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru lub Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawiera formularz wymiany/zwrotu umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie powyższego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz podpisanej kopii korekty faktury w przypadku zwrotu Towaru/Produktu na adres: TM LagerTechnik Maciej Złotkowski ul. Polna 10, 64-030 Śmigiel

2. Zwrot Towaru/ Produktu winien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia wraz z dokumentami.

3. Zwrot Towaru lub Produktu nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 1. zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy wraz z wszystkimi dokumentami. Koszty opakowania i dostarczenia Towaru lub Produktu do TM AgroTechnika ponosi Klient.

VIII Reklamacje

1. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy zawiadomić Sprzedawcę, wypełnić formularz reklamacji  (dostępny na stronie Sklepu) oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu (fakturą) na adres : TM LagerTechnik Maciej Złotkowski ul. Polna 10, 64-030 Śmigiel.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. W przypadku zwrotów- Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji tylko po nadesłaniu wszelkich podpisanych dokumentów korygujących tj. faktura VAT, formularz zwrotu.

5 . Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę  danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm. – dalej jako: Ustawa) wyłącznie w celu realizacji Zamówień

Postanowienia końcowe

1. Klienta obowiązuje regulamin aktualnie opublikowany na  stronie internetowej Sklepu i każdorazowo akceptowany w trakcie składania zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego dotyczące działalności i funkcjonowania Sklepu.